De Suikerberg vakantiehuizen hanteert de algemene voorwaarden van de branche organisatie RECRON:


Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. groepsaccommodatie/conferentieoord: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen, vaartuigen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken;
b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de groepsaccommodatie of het conferentieoord aan de contractant ter beschikking stelt;
c. contractant: degene die namens een groep de overeenkomst afsluit;
d. groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de groepsaccommodatie of het conferentieoord te verblijven;
e. groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep;
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de groepsaccommodatie/het conferentieoord; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat wel en niet in de prijs inbegrepen is;
g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
h. informatie: schriftelijke of electronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de groepsaccommodatie/het conferentieoord, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
i. geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie te ‘s-Gravenhage, samengesteld door ANWB/Consumentenbond/ RECRON;
j. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf.
Overal waar hierna in de voorwaarden wordt gesproken over groepsaccommodatie, dient ook conferentieoord(en) te worden gelezen.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de groep ter beschikking de overeengekomen groepsaccommodatie voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de contractant bekend.
3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
4. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de groepsleden de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.
5. Indien het gestelde in de overeenkomst en/of de bijbehorende informatie in strijd is met de RECRON-voorwaarden gelden de RECRON-voorwaarden. Dit laat onverlet, dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken, waarbij ten voordele van de contractant van deze voorwaarden wordt afgeweken.
6. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.
7. De contractant is gehouden de ondernemer, uiterlijk op de dag van aankomst, een lijst met groepsleden te overhandigen.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de accommodatie of de contractant en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling
1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering
1. Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
– bij een annulering meer dan twaalf maanden voor de ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen twaalf tot zes maanden voor de ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen twee tot vier maanden voor de ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 95% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
2. Bij een annulering van de overeenkomst, welke is aangegaan door of namens een andere persoon dan een rechtspersoon of onderneming, dient de vergoeding na aftrek van administratiekosten naar evenredigheid gerestitueerd te worden indien de groepsaccommodatie door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. In alle andere gevallen zal de vergoeding naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de groepsaccommodatie door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden
1. Gebruik door derden van de groepsaccommodatie is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de contractant
De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de contractant en/of de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet;
b. Indien de contractant en/of de groepsleden ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de contractant en/of de groepsleden de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bedeft/ bederven;
c. Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing door gebruik van het groepsverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen;
2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de contractant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de contractant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie en op de termijn, zoals omschreven in artikel 13 lid 3, die daarbij in acht genomen moet worden. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
3. Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat de groepsaccommodatie is ontruimd en de groep danwel de betreffende groepsleden het terrein ten spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
4. Indien de contractant nalaat de groepsaccommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de groepsaccommodatie op kosten van de contractant te ontruimen.
5. De contractant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel10: Wet- en regelgeving
1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de groepsaccommodatie zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan de groepsaccommodatie (kunnen) worden gesteld.
2. De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in de groepsaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer is verplicht de groepsaccommodatie en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. De groep is verplicht de groepsaccommodatie en het terrein rondom de groepsaccommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden.
3. Het is de contractant en de groepsleden niet toegestaan op het terrein rondom de groepsaccommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht. 4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
5. Indien de gehuurde groepsaccommodatie buiten de schuld van de ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst op te zeggen. Indien het tenietgaan van de groepsaccommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de groepsaccommodatie aan de ondernemer is toe te rekenen, kan de contractant schadevergoeding eisen.
6. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of (een van) de groepsleden, voor zover het gaat om schade die aan de contractant en/ of (een van) de groepsleden kan worden toegerekend.

Artikel 13: Geschillenregeling
1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Onverminderd het bepaalde in lid 3 laat één en ander, op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, een beroep op de burgerlijke rechter onverlet.
2. Geschillen tussen de contractant en/of (één van) de groepsleden enerzijds en de ondernemer anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de contractant en/of (één van) de groepsleden als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie, Postbus 90600, 2509 LP ‘s-Gravenhage (bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR ‘s-Gravenhage).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de contractant en/of (één van) de groepsleden zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd. Daarna moet de contractant en/of (één van) de groepsleden het geschil, uiterlijk twee maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd, schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van namen en adressen van de contractant en/of (één van) de groepsleden en de ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de contractant en/of (één van) de groepsleden het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
4. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen, dat betrekking heeft op een klacht over ziekte, lichamelijk letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.
5. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de contractant en/of (één van) de groepsleden binnen een maand schriftelijk heeft/hebben verklaard dat hij/zij zich aan de uitspraak van de Geschillencommissie zal/zullen onderwerpen en het eventueel verschuldigde (restant-)bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft/hebben gestort.
6. Als de contractant en/of (één van) de groepsleden een geschil voorlegt/ voorleggen aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de contractant en/of (één van) de groepsleden het aan de ondernemer eventueel verschuldige (restant-) bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft/hebben gestort. De contractant en/of (één van) de groepsleden moet(en) dit bedrag binnen een maand op een door de Geschillencommissie aan te geven rekening storten. Als de contractant en/of (één van) de groepsleden niet tijdig heeft/hebben gestort, wordt aangenomen dat hij/zij zich niet aan het oordeel van de Geschillencommissie wil(len) onderwerpen.
7. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 8. Voor de behandelingen van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie.

Artikel 14: Nakomingsgarantie
1. RECRON zal de verplichtingen van een RECRON-lid tegenover de contractant, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie, overnemen onder de in dit artikel opgenomen voorwaarden, indien de betreffende ondernemer het bindend advies niet binnen de daarvoor gestelde termijn is nagekomen.
2. De nakomingsgarantieregeling geldt niet als de ondernemer surséance van betaling is verleend, in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteit heeft beëindigd voordat de contractant aan de formele vereisten voor het aanhangig maken van het geschil heeft voldaan.
3. Indien surséance van betaling aan de ondernemer is verleend, dan wel de ondernemer in staat van faillissement is geraakt, neemt RECRON de verplichtingen van de ondernemer over tot een maximum van € 2.500,- per geschil. Deze verplichting geldt alleen ten aanzien van bindende adviezen gewezen in zaken, die op het moment van surseance van betaling of faillissement bij de Geschillencommissie aanhangig waren. Dat wil zeggen dat de contractant het vragenformulier heeft ingevuld en ondertekend heeft geretourneerd, het klachtengeld heeft betaald en aan de eventuele noodzakelijke depotstorting heeft voldaan.
4. Indien de ondernemer het bindend advies van de geschillencommissie niet nakomt en dit advies bestaat uit het betalen van een vergoeding, dan neemt RECRON tegen cessie van deze vordering de betalingsverplichting over tot een totaalbedrag van maximaal € 5.000,– per geschil. Voor het meerdere vergoedt de RECRON, voor zover redelijk, de kosten van rechtsbijstand. Cassatieprocedures zijn hiervan uitgesloten. RECRON mag er ook voor kiezen in plaats van de kosten van rechtsbijstand voor het meerdere het gehele bedrag aan de contractant te betalen.
5. Indien de ondernemer geen gehoor geeft aan het bindende advies van de geschillencommissie inzake een gebod of verbod, dan heeft de contractant de keuze de nakoming van het bindend advies in rechte te vragen, of de Geschillencommissie te vragen een vervangende schadevergoeding vast te stellen ter voldoening aan de contractant. De nakomingsgarantie van RECRON bestaat eruit dat, wanneer de contractant in rechte de nakoming van het bindende advies vraagt, RECRON tot maximaal € 2.500,– per geschil in de rechtsbijstandkosten zal bijdragen. Cassatieprocedures zijn hiervan uitgesloten. Kiest de contractant voor een vervangende schadevergoeding, dan geldt het gestelde in lid 4 van dit artikel indien de ondernemer ook een bindende uitspraak van de Geschillencommissie hierin niet nakomt.
6. Heeft de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de burgerlijke rechter voorgelegd, dan wordt de eventuele nakoming van het bindend advies door de ondernemer en RECRON opgeschort totdat de burgerlijke rechter uitspraak heeft gedaan.
7. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist, dat de contractant een schriftelijk beroep daarop doet bij RECRON.


Eenieder die op de Suikerberg verblijft dient op de hoogte te zijn van, en zich te conformeren aan, de huisregels!


Aansprakelijkheid:
Wij achten ons niet aansprakelijk voor vermiste of beschadigde eigendommen van hen die hier verblijven. Gebruik van speeltoestellen is voor eigen risico! Voetballen alleen op het voetbalveld, niet in de speeltuin of op het terras.

Betaling:
Indien het restant huur plus borgsom per bank wordt voldaan dient deze 4 weken voor aanvang van uw verblijf te worden overgemaakt. Indien de betaling à contant geschiedt uiterlijk op dag van aankomst. Bij vertrek worden kosten voldaan, zoals toeristenbelasting, honden, schoonmaakkosten, linnenpakketten. Pinnen is bij ons niet mogelijk.

Borg:
Borg wordt ingehouden als er tijdens uw verblijf geluidsoverlast is veroorzaakt, het gebouw niet naar behoren wordt achtergelaten en na aftrek van eventuele schade.

Geluidshinder:
Buiten is audioapparatuur niet toegestaan, ook een megafoon op het veld of in het bos kan niet worden toegestaan.
Met het oog op overlast moet het vanaf 22.00 uur stil zijn op en rond de slaapkamers! In het dagverblijf moet het geluid na 24.00 uur beperkt blijven tot kamer sterkte!

Als u het bos ingaat voor wandeling of spel, maak dan geen lawaai. Ook niet bij de huizen, en blijf op de paden!

Huisdieren:
Er zijn maximaal 2 honden toegestaan. Ze mogen loslopen op het terras. Ze mogen niet in de slaapkamers. Ze mogen verder niet op het erf komen, ook niet aangelijnd. Uitzonderingen gelden voor SO-HO en blindengeleidehonden.

Nachtregister:
U dient het ingevulde nachtregister mee te sturen met de overeenkomst. In verband met calamiteiten!

Meubilair:
Het is niet toegestaan om het terrasmeubilair mee te nemen naar het sportveld of bos! BEDDEN, matrassen en huismeubilair niet verplaatsen zonder overleg, dit in verband met de brandveiligheid en eventuele aansprakelijkheid met betrekking tot de verzekering!

Meebrengen:
– kussensloop
– eenpersoons onderhoeslaken
– slaapzak of dekbed
Dekens en lakenpaketten zijn ook te huur. Even doorgeven een week van te voren!
– vaatdoekjes, theedoeken, handdoeken, badhanddoeken
– toiletpapier, vuilniszakken
– schoonmaakmiddelen (geen bleek)
– barbeque is te leen
– frituurpan is niet toegestaan
– koffiefilters en vaatwastabletten zijn verkrijgbaar bij de Suikerberg.

Roken:
Het is ten strengste verboden om in het huis te roken. Ook roken op de slaapkamer is verboden.

Schade:
Schade toegebracht aan gewassen, inventaris, gebouwen etc. is voor rekening van de huurder.
Voor het ophangen van slingers o.i.d. zijn haakjes aangebracht dus geen punaises of plakband op deuren en muren. Er zijn prikborden voor eventuele mededelingen.

Vertrek:
Bij vertrek is de afwas gedaan, vaatwasser leeg en de vaat opgeruimd, de pannen en het gasstel schoon. Pedaalemmers geleegd. Resten van het haardvuur, kampvuur en barbecue moeten opgeruimd zijn. Alle vertrekken en terrassen moeten veegschoon achtergelaten worden. Indien hieraan niet voldaan is worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
De kosten zijn € 30,- per uur per in te zetten medewerker.

Jaarwisseling:
Het is verboden tijdens de jaarwisseling (en eventueel ook tijdens andere gelegenheden) vuurwerk af te steken op ons terrein. Dit in verband met brand gevaar ( waaronder bijv. het rietendak van de buren alsmede onze eigendommen). Voor eventuele schade in welke vorm dan ook, zijn wij niet aansprakelijk. Ook voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het afsteken van vuurwerk buiten ons terrein, welk vuurwerk immers eenvoudig af kan dwalen naar bijv. de buren voornoemd, zijn wij niet aansprakelijk. Het eventueel afsteken van vuurwerk geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.


Eenieder die op de Suikerberg verblijft dient op de hoogte te zijn van, en zich te conformeren aan, de huisregels!


Voor de blokhut geleden dezelfde huisregels als voor het grote vakantiehuis met enkele uitzonderingen.


Meebrengen:
Bij de huur van een lakenpakket is ook keuken- en badlinnen inbegrepen.

Vuurkorf:
Deze is beschikbaar voor gasten.

Vertrek:
De schoonmaak kosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen.